Piano Chords

Piano Chords Typen

 C  C# Db  D 
D# Eb  E   F 
F# Gb  G  G#
Ab  A  A# Bb*
B* H*    

 

EMPFEHLUNGEN

Piano Chords C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B H

 WWW.KEYBOARDWEB.DE 

71 / 100