Happy Birthday to you in G

Happy Birthday G 2 Chords

 

Happy Birthday to you

Happy G Birthday to D you!
Happy D7 birthday to G you!
Happy G7 Birthday dear C (Name),
Happy G Birthday D7 to G you!

Happy Birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy Birthday dear (Name),
Happy Birthday to you!